BE LOCAL

A Common Sunday

IMG_8623 copy.jpg

Pictures by Camille Robiou du Pont

We met at 2pm at the cockpit of Boy Lim, on a Sunday of course. We could hear the crowd from meters away. As we set foot into the area, we entered what seems to be like some kind of a parallel world.

As expected, there were roosters in every corner. Some getting ready to fight, others already defeated and/or dead. Outside, the cockers, the roosters’ owners, are looking for the panapad, the perfect matching opponent to fight against their rooster.

There are also a couple of sari-saris and barbecues where spectators and players stop for a quick snack. A lady waits at the entrance, she gently indicates you to proceed left, where the ticket counter is. PHP 50 entrance is all you need to experience the cockfight culture.

We got inside. Around us, nearly 500 people, all standing around the arena, circular shaped. We found a place among the crowd where we could have a perfect panoramic view. They were mainly men; I could count around 20 women among 500 men. Indeed, cockfighting is still a very masculine hobby.

The opening procedure for each derby is more or less the same, four cockers come inside the ring holding their rooster. Then, the match promoter decides by similar weight, age and strength which two roosters will fight until death.

Meanwhile, the spectators start to bet and the shouting gets louder. They move their hands to bet. One finger in horizontal means one hundred, two fingers in horizontal mean two hundred and so on. One finger pointing down or up means thousand, two fingers mean two thousand and so on. You can either bet inside the arena or outside, at a small office.

The cockers remove the cover of the blade, previously installed by the gaffer, and before the clock starts, the referee wipes a cotton with alcohol on the roosters’ blade, to make sure there is no kind of poison and it begins.

The winning cocker takes the money home that his opponent bet plus he gets to bring back the dead and losing rooster. The owner of the cockpit arena takes 10% commission of the final prize.

Cockfithing is a very complex sport and even after spending hours trying to understand its mechanics, it takes months or even years to finally understand the whole scene.

The length of the match varies, some last a few seconds but some can last up to ten minutes, which is the maximum. A draw is also possible, for example when both cocks die within seconds of difference. Once the match is over, money starts to pass from hand to hand. Meanwhile, the new players come in and everything starts all over again.

It is estimated that 30 million roosters die a year in 2,500 cockpits around the country.

Cebuano

Usa ka Sagad nga Domingo

Nagkita kami alas 2 sa hapon sa bulangan ni Boy Lim, Domingo usab kadto. Madungog na namo ang duot sa katawhan gikan sa pipila ka metros. Sa pag-abot namo sa lugar, misulod kami sa daw lahi nga kalibotan.

Sama sa gidahom, adunay mga manok sa matag eskina. Ang uban nangandam para makigsangka, ang uban napildi ug/o napatay na. Sa gawas, ang mga mananabong, ang tag-iya sa mga manok, nangita og mga panapad, ang perpekto nga kaatbang aron makigsangka sa ilang manok.

Adunay usab pipila ka mga sari-sari ug barbekyuhan diin ang mga manan-away ug mga manunula makahunong aron mag-meryenda. Usa ka babaye ang naghulat sa sudlanan, siya motudlo nimo nga moadto sa wala, diin makit-an ang tiketan. PHP 50 lamang nga pulta ang imong gikinahanglaln aron makasinati sa kultura sa sabong.

Misulod na kami. Sa among palibot, adunay hapit 500 ka mga tawo, tanan nagbarog palibot sa nataran, nga sirkulo ang porma. Nakakita kami og lugar taliwala sa katawhan diin aduna kamiy perpekto nga talan-awon. Kasagaran nila lalake; maihap nako mga 20 lang ka mga babaye taliwala sa 500 ka mga lalake. Tinuod gayod nga ang sabong panglalake gihapon nga kalingawan.

Ang pamaagi sa pagsugod sa matag derby pare-parehas lang, upat ka mananabong ang mosulod sa nataran bitbit ang ilang mga manok. Unya, ang tigpasiugda sa sangka mopili pinaagi sa parehas nga timbang, edad ug kakusgon kon hain ang duha ka mga manok ang magkombate hangtod sa kamatayon.

Sa kasamtangan, ang mga manan-away magsugod og pusta ug magkakusog ang mga singgit. Ilang lihokon ilang mga kamot para mopusta. Usa ka tudlo nga pahigda nagpasabot tiggatos, duha ka tudlo naghigda nagpasabot duha ka gatos ug padayon niana. Usa ka tudlo nga paibabaw o paubos nagpasabot usa ka libo, duha ka tudlo nagpasabot duha ka libo ug padayon niana. Makapusta ka sa sulod o sa gawas sa nataran, sa usa ka gamay nga opisina.

Tangtangon sa mga mananabong ang bayna putos sa hinagiban nga gitaod sa mananari, ug sa dili pa magsugod, pahiran sa reperi og gapas nga may alcohol ang hinagiban sa manok, para masiguro nga walay hilo nga nakasagol ug magsugod na kini.

Ang modaog nga mananabong makakuha sa kwarta nga gipusta sa iyang kaatbang ug makadala usab siya sa napatay ug napildi nga manok. Ang tag-iya sa bulangan makakuha og 10% nga komisyon sa kataposang premyo. Ang pagsabong usa ka malisod kaayo nga paugnat ug bisan pila ka oras ang gigahin para sulayan kini pagsabot, modugay og bulan o tuig gani para masabtan gayod ang tibuok eksena.

Lain-lain ang gidugayon sa matag sangka, ang uban pipila lang ka segundo apan ang uban molungtad og napulo ka minutos. Posible usab nga magtabla, pananglitan kon ang duha ka mga manok mangamatay nga segundo lang ang deperensya. Kon mahuman na ang sangka, mobalhin na ang kwarta gikan sa usa ngadto sa laing mga kamot.

Gibana-bana nga 30 ka milyon ka mga manok ang mamatay matag tuig sa 2,500 ka mga bulangan sa nasod.

Share this Post:

Related Posts: