BE LOCAL / SPORT

An emerging island-skate culture

BravoTshirts_HD71 copy 2.jpg

The birth of skateboarding

“Skating, originally referred to as ‘Sidewalk Surfing’ emerged in 1958 as southern Californian surfers found a way to mimic surfing on land. They discovered that by using a small wooden board with metal roller skate wheels, they could make smooth turns on the sidewalk”, according to Grinnell College on their article “History and Evolution of Skateboarding”.

Proving once more that skateboarding and surfing share the same etymology and lifestyle: in the 60’s, skateboards began to be mass-produced but it was not until Frank Nasworthy, who invented urethane wheels, that the industry kicked off. These wheels rode much more smoothly and safely. In fact, they are still used on skateboards to this day.

For the fans of skating, Dogtown will surely sound familiar. ‘Dogtown’ “describes the depressed, lower-middle class, South Santa Monica neighbourhood that witnessed the birth of contemporary skateboarding. The “Z Boys” are the twelve members of the original Dogtown skateboarding team, a group of unsupervised Santa Monica preadolescents in the mid-1970s who convened around who went on to revolutionize the sport of skateboarding”, as expressed in the article.

They discovered that they could not only skate in the street but also in empty pools. This new playground offered new opportunities for experimentation and creativity that the flat ground could not provide. Tony Hawk, the first professional skateboarder in history, was the one who broke the boundaries of skating by launching himself into the air of an empty pool.

New Siargaonon Skating generation

Last December, Bravo Beach Resort opened a skate bowl with the intention to boost the skating culture in the island. The bowl, located at their resort in General Luna, is an approx. 11 meter-length pool with two circles of 5.60 meters of diameter and another smaller of 4.82 meters.

The entrance is free for everyone who wants to try out some skate tricks. Bravo provides free protections and helmets for the local kids. Since their opening, the local kids have been attending the bowl non-stop to practice this entirely new sport for them.

To make sure they go to school, kids can only skate from Monday to Friday after 4pm but on weekends they can skate all day long, which, without surprise, they do. The underage also need a guardian that looks after them and parents must previously sign a waiver.

Lex Lopez, who works at Bravo Shop, has been the main teacher of the local kids, showing them tricks and turns. He started skating at the age of 13, he got hooked and “could not think of anything else than skating all day”, he says.

The spirit of girl power is held by Cybille Gayle, a Filipina surfer and now skater. She takes care of the local kids and acts as their guardian when their parents are not around. She started longboarding in 2011 and only a month ago she challenged herself to skate in a bowl, “I love the feeling to be free when skating. It makes me not to think of anything- like a meditation. Falling is inevitable but it’s part of the game and you always learn from it” explains Gayle.

Through her Instagram, a follower from the U.S. saw what she was doing with the local kids and decided to sponsor them with skateboards. “It is a great support, but first I will make sure they learn how to read, as most of these kids are not yet able to read”, explains Gayle. There are around 15 boys, from 6 to 18 years old.

The opening of the bowl has also encouraged newbies to start skating, like Yu-Jung, mother of Kalani and Kanoa. “After sitting five hours a day at the bowl watching my kids skate, I started to get bored. I saw how much fun they were having and decided to try. And it is so fun!”, explains Yu-Jung.

Her kids are 7 and 11 years old. They both skate and surf since the age of five. Both love to spend their afternoons at the skate bowl. “It is so fun when I accomplish new tricks”, expresses Kanoa the eldest. “It is good to let them learn how to fall and stand up. They are able to experience things I never did when I was little,” said Melvin, the father.

Changing mindsets

Riding a skateboard has always been associated with danger, carelessness, and laziness and for this reason, skaters are sometimes marginalized than those who chose to practice other sports. But skaters value creativity, risk, and freedom. Whereas traditional sport is organized and run by adults, skateboarding is not. There are no referees, no penalties, no set plays.

Once more, surf and skate have many things in common. First of all, they share the need of balance and most of the tricks and maneuvers are similarly performed in water and on the ground. Besides, both are individualistic sports, where you are the leader of your own path, these extreme sports share the same lifestyle and by practicing them you will create great friendships with same cultural values.

With skating and surfing, you are no longer depending on the speed of your feet. At the same time, prepare to get beaten up, as wipe-outs are present in both sports.

Above all: have fun, get stoked and feel free, it is all that matters when surfing and skating.

Kudos to Bravo for boosting the skate culture in the island! Find them at Tourism Road, Purok V, General Luna - Open everyday from 8am to 8pm

Bisaya version:

Usa ka nagtubong kultura sa skate sa isla

Ang pagkatawo sa skateboarding

“Ang skating orihinal gitawag nga ‘Sidewalk Surfing’ mitumaw niadtong 1958 samtang ang mga surfers sa habagatang California nangita og pamaagi nga makopya ang surfing sa kayutaan. Nadeskubrehan nila nga ginamit ang usa ka gamayng tabla sa kahoy uban sa metal nga ligid sa roller skate, makahimo silag mga hanoy nga liko-liko sa sidewalk”, sumala ni Grinnell College sa ilang artikulo “History and Evolution of Skateboarding”.

Nagpamatuod pag-usab nga ang skateboarding ug surfing nag-ambit sa sama nga kagikan ug pagkinabuhi: sa 60, ang mga skatebaords gisugdan paghimo og dinaghan apan dili hangtod ni Frank Nasworthy, nga miimbento sa ligid nga urethane, nga ang industriya mibuto. Kining mga ligid mas hanoy ug mas luwas. Gani, gigamit gihapon kini sa mga skateboards hangtod karon.

Sa mga fans sa skating, ang Dogtown sigurado pamilyar gayod. Ang ‘Dogtown’ “naghulagway sa masulub-on, ubos nga klase medya, sa kasilinganan sa South Santa Monica nga nakasaksi sa pagkatawo sa makabag-ong skateboarding. Ang “Z Boys” mao ang dose ka mga miyembro sa orihinal nga Dogtown skateboarding team, usa ka grupo sa wala gibantayang mga batan-on sa Santa Monica sa tunga-tunga sa 1970 nga nagtapok-tapok ug mipasugod sa rebolusyon sa paugnat sa kusog nga skateboarding”, sumala sa gihisgotan sa artikulo.

Nakadeskubre sila nga dili lamang sila makaskate sa kadalanan kondili sa basiyo usab nga pool. Kining bag-o nga dulaanan naghatag og bag-ong oportunidad sa pageksperimento ug pagkamamugnaon nga dili mahatag sa patag nga yuta. Si Tony Hawk, ang unang propresyonal nga skateboarder sa kasaysayan mao ang miguba sa utlanan sa skating ug milabay sa iyang kaugalingon ngadto sa kahanginan sa basiyo nga pool.

Mga bag-ong henerasyon sa skating nga Siargaonon

Sa milabay nga Disyembre, ang Bravo Beach Resort miabli og skate bowl sa tumong nga pagpakusog sa kultura sa skating sa isla. Ang bowl, nahimutang sa ilang resort sa General Luna, mokabat og 11 ka metros ang gitas-on ug may duha ka lingin nga 5.60 ka metros ang dayametro ug laing mas gamay nga 4.82 ka metros.

Libre ang bayad sa mosulod para sa tanan nga gusto mosulay og skate tricks. Ang Bravo nagpahulam og libre nga proteksyon ug helmets para sa lokal nga kabataan. Sukad sa ilang pag-abli ang mga lokal nga kabataan nagtunga na sa bowl nga walay undang para magpraktis niining bag-o nga paugnat sa kusog para nila.

Para masiguro nga moskwela sila, ang mga bata makaskate lamang gikan sa Lunes hangtod Biyernes human sa alas 4pm apan sa tapos sa semana pwede sila tibuok adlaw, nga walay sorpresa, buhaton nila. Ang mga menor de edad kinahanglan og tigbantay nga motan-aw kanila ug ang mga ginikanan kinahanglan mopirma og kasabotan.

Si Lex Lopex, nga nagtrabaho sa Bravo Shop, mao ang pangulong tigtudlo sa mga lokal nga bata, nagpakita siya kanila ug mga tricks ug liko-liko. Siya misugod og skating sa edad 13 anyos, nawili siya ug “wala nay lain mahunahunaan kondili magskating tibuok adlaw”, matod niya.

Ang espiritu sa gahom sa kababayen-an mao si Cybille Gayle, usa ka Pilipina nga surfer ug karon skater. Nag-amoma siya sa lokal nga kabataan ug mibarog isip tigbantay nila kon wala ilang mga ginikanan. Siya misugod og longboarding niadtong 2011 ug usa ka bulana ng milabay mihatag siya sa iyang kaugalingon nga magskate sa bowl, “Ganahan ko sa pamati nga libre kon magskating. Makahimo kini kanako nga dili maghunahuna og bisan unsa - morag meditasyon. Ang pagkahulog dili malikayan apan kabahin kini sa dula ug kanunay ka makat-on gikan niini” mipasabot si Gayle.

Pinaagi sa iyang Instagram, usa ka tigsunod gikan sa U.S. ang nakakita sa iyang gibuhat uban sa mga kabataan ug mihukom nga mosponsor kanila og mga skatebaords. “Dako kini nga suporta, apan ako usang siguradohon nga makat-on sila unsaon pagbasa, kay sagad sa kabataan dili pa kamao mobasa” mipasabot si Gayle. Adunay mga 15 ka mga batang lalake, gikan sa edad 6 hangtod 8 anyos.

Ang pag-abli sa bowl miaghat sa mga bag-o nga mosugod og skating, samani Yu-Jung, inahan ni Kalani ug Kanoa. “Human sa paglingkod og lima ka oras kada adlaw sa bowl magtan-aw sa akong mga anak moskate, napul-an kog sugod. Nakita nako unsa sila kalipay ug nakahukom ako nga mosulay. Ug lingaw man usab!”, mipasabot si Yu-Jung.

Ang iyang mga anak nag-edad 7 hangtod 11 anyos. Silang duha nagskate ug surf gikan sa edad singko anyos. Silang duha ganahan magpahapon sa skate bowl. “Lingaw kaayo kon makahimo kog bag-o nga mga tricks”. matod ni Kanoa ang kamagulangan. “Maayo nga pakat-onon sila unsaon pagkahulog ug pagbangon. Makasulay sila og mga kasinatian nga wala nako mabuhat niadtong gamay pa ako”, matod ni Melvin ang amahan.

Pag-usab og mga panghunahuna

Ang pagsakay og skateboard kanunay gikauban sa peligro, kakiat, ug katapolan ug tungod niini, ang mga skaters usahay mapadaplin kaysa niadtong uban nga magbuhat og laing mga paugnat sa kusog. Apan ang mga skaters nagpakabili sa pagkamamugnaon, risgo ug kagawasan. Samtang ang tradisyonal nga paugnat sa kusog giorganisar sa mga hamtong, ang skateboarding dili. Walay mga referee, ni penalties, ni mga nakatakda.

Makausa pa, ang surf ug skate daghan og kumon. Una sa tanan, sila nag-ambit sila sa pagkinahanglan og balanse ug sagad sa mga tricks ug maneuvers susama gihimo man sa tubig ug sa yuta. Ug lain pa, kining duha paugnat sa kusog nga makakaugalingnon, diin ikaw ang pangulo sa imong agianan, kini nga mga extreme sports nag-ambit og susam nga pagkinabuhi ug sa pagbuhat kanila makahimo ka og mga importante nga panaghigalaay uban sa sama nga bililhong kultural

Sa skating ug surfing, dili na ka mag-agad sa kapaspas sa imong mga tiil. Sa samang higayon, pag-andam nga makulata, kay ang mga wipe-outs kanunay anaa sa duha ka mga paugnat sa kusog.

Labaw sa tanan: paglingaw, pagpa-stoked ug batia ang kagawasan, mao lamang kini ang importante kon magsurfing ug magskating.

Pahalipay sa Bravo sa pagpakusog sa kultura sa skate sa isla! Pangitaa sila sa Tourism Road, Purok V, General Luna - Abli matag adlaw gikan 8am hangtod 8pm.

Share this Post:

Related Posts: