BE SALTY

The Father of Siargao

DSC_6535 copy.jpg

Last 20th of April, Honorable Mayor Jaime Plaza Rusillon passed away after fighting a long-term illness. Through Be Siargao Magazine, we would like to pay tribute to the “Godfather of Surfing in the Philippines” and to the man who made the development of Siargao possible.

Mayor Rusillon came from a family of politicians. His father was a former Mayor of General Luna. He graduated in San Beda College and became a Lawyer. His political appointment as the Municipal Mayor of General Luna began in 1980 until 1998. His wife Cecilia Rusillon ran for the same position in 1998 and won serving up until 2007. After losing an election in 2007, he won again in 2010, serving as the Mayor of General Luna up to his death last April of this year.

Mayor Rusillon was a very familiar person to everyone in the municipality of General Luna. “He used to welcome all tourists back in the first years, he was very welcoming and generous”, explains Manuel Melindo, President of Siargao Island Surfing Association (SISA).

In the late ‘90s, Mayor Rusillon started to organize the firsts national and international competitions. “He would invite people from Manila and Baler, Olin Duazo was one of them, and ask them for advice on how to organize surf competitions”, affirms Melindo. He surely knew his hometown had so much potential and he did not stop until Siargao became recognized worldwide as a surf paradise. For his endless support towards the surf industry he is considered the “Godfather of Surfing in the Philippines”.

Moreover, “Mayor Rusillon was instrumental in the formation of the first water district in Siargao and the Siargao Electric Cooperative (SIARELCO)”, expressed the LGU of Del Carmen. Indeed, as the one who started the development of Siargao, he had to deal with many issues for the first time . Aside from the water and the electricity, he “put all his effort to build the Tourism Road”, explains Peejay Gorgonio, SB Secretary. For this reason, the LGU will push to rename the road after his name.

His final year in charge, his priorities were to have proper waste management, street lights and a hospital. He “sacrificed his family land in Malinao” to be used as a dumpsite, explains Gorgonio. Moreover, he requested to the National Government for a hospital with 25 beds and as a response they gave a budget for a Trauma Receiving Center, which will have its construction to start this year, at the old dumpsite on the back road.

Despite being a touristic island, “General Luna is still a 5th Class Municipality, meaning it is still one of the poorest municipalities in the Philippines”, affirmed Gorgonio.

Mayor Rusillon will stay in history as the person who made Siargao known worldwide. “He is the reason why tourists are here”, claims laughing Melindo. His figure is also present in the movie “General Luna: Surfers, Sailors and Missionaries” and in the documentary about the legendary surfer Mike Boyum “G Land”.

Siargao will never forget what you did and how you contributed to this island. Rest in Peace Mayor.

Binisaya version

Amahan sa Siargao

Sa niaging Abril 20, ang Halangdanong Mayor Jaime Plaza Rusillon mitaliwan human sa pakigbisog sa dugay na nga sakit. Pinaagi sa Be Siargao Magazine, buot namong pasidunggan ang “Ninong sa Surfing sa Pilipinas” ug ang nakapahimong posible sa kalamboan sa Siargao.

Si Mayor Rusillon gikan sa usa ka pamilya sa mga politiko. Ang iyang amahan kanhi Mayor sa General Luna. Natapos siya sa San Beda College ug nahimong Abugado. Ang iyang politikanhong pagkatudlo isip Mayor sa Munisipyo sa General Luna nagsugod niadtong 1980 hangtod 1998. Ang iyang asawa si Cecilia Rusillon midalagan sa samang pusisyon niadtong 1998 ug nag-alagad hangtod 2007. Human napildi sa eleksyon sa 2007, midaog siya pag-usab sa 2010 isip Mayor sa General Luna hangtod sa iyang kamatayon sa miaging Abril niining tuiga.

Si Mayor Rusillon nailhan sa tanan nga katawhan sa lungsod sa General Luna. “Kaniadto moabi-abi siya sa tanan turista sa unang mga tuig, maabi-abihon siya ug manggihatagon”, mipasabot si Manuel Melindo, Presidente sa Siargao Island Surfing Association (SISA).

Sa hinapos sa 90, si Mayor Rusillon misugod og organisar sa mga kinaunahan nga nasyonal ug internasyonal nga mga kompetisyon. “Imbitaron niya tanan tawo gikan sa Manila ug Baler, usa na kanila si Olin Duazo, ug mangayo kanila og tambag kon unsaon pag-organisar og mga kompetisyon sa surf”, midason si Melindo. nahibalo gayod siya nga iyang lungsod natawhan adunay dako nga potensiyal ug wala siya mohunong hangtod ang Siargao nailhan sa tibuok kalibotan isip paraiso sa surf. Tungod sa iyang way kahumanang suporta sa industriya sa surf, siya giisip nga “Ninong sa Surfing sa Pilipinas”.

Labaw pa, “si Mayor Rusillon instrumento sa pagporma sa unang distrito sa tubig sa Siargao ug ang Siargao Electric Cooperative (SIARELCO)”, mipadayag ang LGU sa Del Carmen. Matuod gayod, isip ang nagsugod sa pagpalambo sa Siargao, miatubang siya og mga isyu sa unang higayon. Gawas sa tubig ug kuryente, siya “mibutang sa tanan niyang kakugi para mahimo ang Tourismo Road”, mipasabot si Peejay Gorgonio, Sekretaryo sa SB. Tungod niini, ang LGU mangusog nga ipangalan ang dalan sunod kaniya.

Sa kataposan niyang tuig pagdumala, ang iyang prayoridad mao ang tarong nga pagdumala sa mga hugaw, suga sa kadalanan ug usa ka hospital. Siya “misakripisyo sa iyang yuta sa pamilya didto sa Malinao” para gamiton nga labayanan, mipasabot si Gorgonio. Labaw pa, siya mihangyo sa Gobyernong Nasyonal og usa ka hospital nga adunay 25 ka mga katre ug isip tubag nakadawat siya og kwarta alang sa usa ka Trauma Receiving Center, nga magsugod pagtukod niining tuiga, sa karaan nga labayanan sa luyong dalan.

Bisan usa ka turistikanhong isla, “ang General Luna usa gihapon ka Munisipyo sa ika 5 Klase, nagpasabot usa gihapon kini sa labing pobre nga munisipalidad sa Pilipinas”, midason si Gorgonio.

Si Mayor Rusillon magpabilin sa kasaysayan isip ang tawo nga nakapahimo sa Siargao nga mailhan tibuok kalibotan. “Siya ang rason nganong adunay mga turista dinhi”, miangkon nga nagkatawa si Melindo. Ang iyang pigura anaa usab sa pelikula “General Luna: Surfers, Sailors and Missionaries” ug sa dokumentaryo mahitungod sa gibantog nga surfer nga si Mike Boyum “G Land”.

Ang Siargao dili gayod makalimot kon unsa imong gibuhat ug giunsa nimo pag-ambag niini nga isla. Pahulay sa Kalinaw Mayor.

Share this Post:

Related Posts: