BE LOCAL

The perfect recipe

MAT_6800.jpg

Pictures by Matias Olivieri

On last month’s edition we jumped right into cockfighting culture, exploring the history of this tradition and what it is like to experience a cockpit on a Sunday madness. Well, before fighting comes the raising and proper training of roosters. On this occasion, we visited the “K & R Game Farm” in Malinao.

The world of cockfighting is more complex than it seems. In “K & R Game Farm” they are fed with a secret diet (and no, we won’t divulge it), trained in real-life conditions to reproduce the cockpit arena chaos and the roosters are crossbred to become stronger fighters.

It was breeding season this April 8th and approximately 300 eggs were newly hatched. When they crossbreed, it is a whole experiment, matching winning roosters with well feed chickens that hopefully will have stronger pullets.

Known as the “Manok Kan Sa Malinao” (cockfighters of Malinao), Khyle and his boys seem unstoppable, last year in 2018 they claimed the title as the overall Champions of General Luna, bringing home PHP 300,000.00.

On the same afternoon we visited the farm, they also won two fights and while touring around the farm, one of the boys came in with the two defeated roosters from their opponents, ready to be cleaned and eaten. Indeed, Khyle walks around the farm indicating his winners “this is a two-time winner, this one is a three-time winner, this won so many and is already retired…”, expresses with a laugh. Their goal in the near future is to win the National Title and PHP 5,000,000.00 in game. The final will be held in August 24th 2019 in some place not yet chosen around the country.

Before the fight, the roosters go through a “21 days conditioning”, they are feed with “the secret recipe” to get the perfect weight and condition. They are feed at 7am and at 4pm only.

At the same time, the roosters are also trained physically and mentally. At the farm, there is a replica of the cockpit with the same dimensions and light where they train. To make it perfect, they have record the original noise at the cockpit so the roosters get used to the loud sound of the crowd.

At “K & R Game Farm”, they follow a very professional way of training and feeding. Even if they have many requests from people wanting to buy their roosters, they are not open to sell any of them. Jonathan Coma, the gaffer of the group, is the one who puts the final blade on the cock, smiling while he ties up the recently used blades. He knows how strong his roosters are.

Cebuano

Ang perpektong timpla

Sa edisyon sa miaging bulan misulod kita sa kultura sa sabong, miila-ila sa kasaysayan niini nga tradisyon ug unsay kasinatian sulod sa sabongan sa usa ka Domingo sa kaboang. Sa dili pa ang tigbakay mouna ang pagpatubo ug ang husto nga pagbansay-bansay sa mga sunoy. Niini nga higayon, miduaw kami sa “K & R Game Farm” sa Malinao.

Ang kalibotan sa sabong daw mas komplikado pa gayod. Sa “K & R Game Farm” gipakaon nila og sekreto nga diyeta (dili usab kami motug-an), gibansay-bansay sa daw tinuod nga kondisyon aron makuha ang kagubot sa sabongan ug ang mga sunoy gipasanay para mahimong mas kusgan nga magbubuno.

Panahon sa tingpasanay niadtong ika 8 sa Abril ug mokabat 300 ka mga itlog ang bag-ong napusa. Kon magpasanay na sila, usa kini ka eksperimento, iparang ang mga mingdaog nga sunoy uban sa maayo pagpakaon nga mga manok nga gilaomang may kusgan nga piso.

Nailhan nga “Manok Kan Sa Malinao” (mga sabongero sa Malinao), si Khyle ug ang iyang mga bata-bata daw dili mabangbang, sa miaging tuig 2018 mikuha sila sa titulo nga kinatibuk-ang Kampeyon sa General Luna, ug midaog og PHP 300,000.00.

Sa samang hapon sa among pagbisita sa uma, nakadaog usab sila og duha ka tigbakay ug samtang nagsuroy-suroy sa uma, usa sa mga bata-bata miduol nga may duha ka napilding sunoy gikan sa ilang katigbakay, andam para limpyohan ug kaonon. Tuod man, si Khyle milakaw-lakaw palibot sa iyang uma ug mipaila sa iyang mga mingdaog “kini ka duha na midaog, kini katulo na midaog, kini kadaghan na nakadaog nga retirado na…”, mipahayag siya uban sa katawa. Ang kataposan paghimoon inig 24 sa Agosto 2019 sa sa lugar nga wala pa mapili sa nasod.

Sa wala pa ang tigbakay, ang mga sunoy moagi og “21 ka adlaw nga pakondisyon”, pakan-on sila og “sikretong timpla” para makuha ang perpektong gibug-aton ug kondisyon. Pakan-on lamang sila inig 7am ug 4pm.

Sa samang higayon, ang mga sunoy pagbansayon sa pisikal ug mental. Ngadto sa uma, adunay hulad sa bulangan nga may samang gidak-on ug kahayag diin sila magbansay-bansay. Para mahimong perpekto, gi-record ang orihinal nga kasaba sa bulangan para maanad ang mga sunoy sa kasaba sa katawhan.

Sa “K & R Game Farm”, nagsunod sila og propesyonal kaayo nga pamaagi sa pagbansay ug pagpakaon. Bisan aduna silay daghan nga hangyo sa mga tawo nga gusto mopalit sa ilang mga sunoy, wala sila mosugot nga ibaligya ang bisan usa kanila. Si Jonathan Coma, ang mananari sa grupo, ang mobutang sa kataposang tari sa sunoy, mingisi samtang naghigot siya sa bag-ong ginamit nga tari. Nasayod siya kon unsa ka kusgan ang iyang mga sunoy.

Share this Post:

Related Posts: