BE ECO

Windy season, jelly season

desktop-1424894098.jpg

When Habagat, the Southwest Wind, slowly fades around October to give room for Amihan, the Northeast Wind, rainy season is around the corner. Alongside this dramatic change of weather conditions, comes several natural phenomenon. One of the most irritating of them might surely be the Blue Bottle invasion.

In September/October and until March/April, rainy and windy season hits Siargao, winds are turning and blowing from the Northeast. Amihan modifies a lot of the everyday life, a strong and constant on-shore wind is not very keen on surfers as it crushes the waves, on the other hand, it is delightful for kitesurfers… It brings rain to water the crops and rice fields, and big swells. Unfortunately, Amihan also bring ashore many jellyfishes, one of the most common is called the Blue Bottle Jellyfish. Every day during rainy season, we have reports of sting accidents on fishermen, surfers, kitesurfers, divers and even random beach bums.

What are Blue Bottles exactly? Surprisingly they are technically not jellyfishes but “siphonophores”, which are invertebrates close to jellyfishes. Comparable to corals, Blue Bottles are not one animal but a multitude of small organism called “person”. Blue Bottles are like a small city with many different persons having different purposes and specializations, some are feeding, some reproduce, some sting and some have a gas-filled bag. This is how we recognize the Blue Bottle, with its main gas bubble on top.

Talking about this typical gas chamber, it can be shaped in two different ways, left or right handed. As efficient as a sail, depending on the direction of the wind, some Blue Bottles will go towards the open ocean, exploring many other currents and seas. While the other ones will be carried straight to the shore, thus towards their death as they will land on the beaches.

Many of us have already experienced a Blue Bottle “jellyfish” sting. It is very hard to avoid and to predict exactly where they will be, but you can be sure the most infected areas are the most exposed ones to the onshore winds like Cloud 9, Pacifico, Pisangan surf spot and in essence, all of the eastern coast. On the contrary, it is rare to find an armada (name for a big group of Blue Bottles) in south surfing spot like Guiwan. Before heading out, it is smart to first check the beach for dead jellyfishes, but you never know for sure until you are actually there.

Are they dangerous? Well, both yes and no. No, because it is extremely rare that a Blue Bottle sting causes death, most of the time it is a moderate pain of a burning sensation that goes away after few minutes, leaving itchy red marks for a few days. On the other hand, yes, it can be more dangerous. Sometimes, depending of the number of stinging persons in a Blue Bottle, the pain caused by the venom can be much stronger. You can feel the pain travelling to other non-affected parts of your body and experience severe fever, shock, an irregular heart rate and a feeling of suffocation, leading to other accidents if you are particularly sensitive or prone to allergies and heart issues.

This said, do not worry too much! These situations are extreme and mostly never life threatening. Ask around and you will find out that a Blue Bottle sting is very common. What works in case of a sting? There are a lot of myth around what to do in case of a sting. To pee or not to pee? Regarding Blue Bottles specifically, studies show that peeing is not efficient and even counterproductive as they can stimulate the venom… For the same reason, vinegar is not recommended as well. The treatment recommended by the “Australian Resuscitation Council” is much simpler, “to rinse the wound well with seawater to remove microscopic stinging cells, then use hot water or ice for the pain”.

Now you know!

Panahong mahanginon, panahon sa bokya

Inig hinay kawagtang sa Habagat nga mao ang Hangin gikan sa Habagatang Kasadpan, atol sa Oktubre, para mosulod ang Amihan nga mao ang Hangin gikan sa Amihanang Sidlakan, duol na ang ting-ulan. Uban sa kalit-kalit nga kausaban sa kondisyon sa panahon, adunay pipila ka mga natural nga talagsaong panghitabo. Usa sa mga labing maka-irita mao siguro ang pagsulong sa Blue Bottle Jellyfish o Tayuha.

Panahon sa Septembre/Okbutre ug hangtod Marso/Abril, ang maulanon ug mahanginon nga panahon moigo sa Siargao, ang kahanginan motuyok ug mohuyop gikan sa Amihanang Sidlakan. Ang Amihan dakog mausab sa pang-adlaw-adlaw, ang makusog ug mapunayon nga hangin paingon sa baybayon dili maayo sa mga surfer kay makaguba kini sa mga balud, sa pikas bahin, nindot kini para sa mga kitesurfer… Magdala kini og ulan para mobisbis sa mga pananom ug kahumayan, ug mga dagkong swell. Apan sa kaalaot, ang Amihan magdala usab og daghang mga bukya, ang usa sa labing kumon mao ang gitawag nga Blue Bottle Jellyfish o Tayuha. Kada adlaw inig ting-ulan, adunay pagtaho og aksidente nga mapikitan ang mga mananagat, surfers, kitesurfers, divers o bisan kinsa nga libod-suroy sa kabaybayonan.

Unsa man gayod ang mga Blue Bottle Jellyfish o Tayuha? Makatingala pero dili gayod sila jellyfish o bukya kondili mga “siphonophores”, mga walay dugokan sama sa mga bukya. Susama sa gasang, ang mga Tayuha dili lang usa ka hayop kondili daghan nga gagmay nga mga organismo nga gitawag og “persona”. Ang Tayuha pareho ra sa gamay nga syudad pero may lain-lain nga mga persona nga may lain-lain nga katuyoan ug espesyalisasyon, ang uban pangkaon, uban pangpadaghan, uban mpikit ug uban may sudlanan nga puno sa hangin. Makaila kita og Tayuha sa mosunod nga paagi, ang iyang sudlanan sa hangin anaa sa ibabaw.

Kini nga sudlanan sa hangin, mahimo nga maporma sa duha ka paagi, pawala o patuo. Sama ka mapuslanon sa layag, magdepende sa direksyon sa hangin, ang uban nga Tayuha padulong kanunay sa dakong kadagatan, moadto sa laing mga sulog ug mga dagat. Samtang ang uban nila maanod lahos sa baybayon, ug usab sa ilang kamatayon sa ilang pagdagsa lapyahan.

Daghan na nato ang nakasinati og mapikitan sa Tayuha. Lisod kaayo likayan ug matag-an kon hain gayod sila, pero makasiguro kita nga ang labing apektado nga lugar mao ang labing abli sa hangin padulong sa baybayon sama sa Cloud 9, Pacifico, Pisangan surf spot ug sa ato pa sa tibuok kabaybayonan sa sidlakan. Sukwahi niini, talagsa lang makit-an ang mga armada (ngalan sa dako nga pundok sa Tayuha) sa mga surfing spot sa habagatan sama sa Guiwan. Sa dili pa mogawas sa dagat, maayo gayod nga tan-awon una ang baybayon kon may patay ba nga mga Tayuha, pero dili gihapon ka makasiguro hangtod tua na ka didto.

Delikado ba ni sila? Oo ug dili. Dili, kay talagsa lang gayod kaayo nga ang Tayuha makapatay, kasagaran igo-igo lang nga kasakit nga mao ra og pamati sa mapaso unya mawala human sa pipila ka minuto, ug magbilin og katol nga hubag-hubag sulod sa pipila ka adlaw. Sa lahing bahin, oo, pwede usab nga delikado. Usahay, depende sa gidaghanon sa persona nga makapikit sa Tayuha, ang kasakit nga gikan sa lala pwede nga mas grabe. Makabati ka sa kasakit nga maabot sa lain bahin sa lawas nga dili apektado ug makasinati ka og grabe nga hilanat, kakugang, ug paspas nga pagpitik sa kasingkasing ug pamati nga dili makaginhawa, nga maoy makahinungdan og lain nga mga aksidente kon sensitibo o talandogon ka sa mga allergy ug problema sa kasingkasing.

Karon nga nahisgotan kini, ayaw kaayo kabalaka! Kini nga mga sitwasyon talagsaon ug sagad dili peligro sa kinabuhi. Pangutana lang ug makahibalo ka nga ang mapikitan sa Tayuha sagad kaayo. Unsay makatambal kon mapikitan? Adunay daghan sulti-sulti kon unsay buhaton kon mapaso. Ihian o dili ihian? Mahitungod sa Tayuha, ang mga estudyo nagpakita nga ang pag-ihi dili maayo ug makadaot gani kay makapalihok kini sa lala… Sa samang rason, ang panglutong suka wala usab girekomendar. Ang tambal nga girekomendar sa “Australian Resuscitation Council” kay simple lang, “hugasan pag-ayo ang samad gamit ang tubig dagat para matangtang ang mikroskopikong selyula nga makapaso, unya gamitan og init tubig o yelo para sa kasakit.”

Karon nakahibalo na ka!

Share this Post:

Related Posts: